Geen problemen bij instroom na minimaal een jaar Wereldschool!

Het doel van de Wereldschool is dat kinderen zonder achterstand kunnen instromen in het reguliere onderwijs bij een verblijf van kortere of langere tijd in het buitenland.

In 2010 is al eerder onderzocht of leerlingen van de Wereldschool aansluiting vonden op cognitieve schoolprestaties binnen het basisonderwijs wanneer zij terugkeerden uit het buitenland. De conclusie was dat kinderen zonder achterstand konden instromen in het reguliere Nederlandse onderwijssysteem. Om te verifiëren of dit anno 2016 nog steeds zo is, heeft Kim Neefjes, in kader van haar afstudeerscriptie voor de Universiteit van Amsterdam, dezelfde vraag opnieuw onderzocht. Naast een onderzoek naar de cognitieve schoolprestaties, werd nu tevens een onderzoek gedaan naar het welbevinden van leerlingen bij hun terugkomst.

In haar onderzoek zijn er twee onderzoeksvragen beantwoord:

  1. In hoeverre kunnen leerlingen, nadat zij minstens een jaar onderwijs via de Wereldschool hebben gevolgd, zonder achterstand op het gebied van cognitieve schoolprestaties, het onderwijs op een reguliere basisschool in Nederland continueren?
  2. In hoeverre heeft de terugkeer binnen het basisonderwijs in Nederland invloed op het welbevinden desbetreffende leerlingen?

Welbevinden is de mate waarin iemand zich lichamelijk, geestelijk en sociaal goed voelt.

Uit het onderzoek is het volgende naar voren gekomen:

  1. Uit het onderzoek is gebleken dat er geen problemen zijn bij de instroom in het reguliere onderwijssysteem bij terugkomst in Nederland. Ook uit de interviews kwam naar voren dat leerlingen geen nadelige gevolgen van de Wereldschool ervaren.
  2. Er zijn geen verschillen gevonden in het welbevinden tussen leerlingen die wel deel hebben genomen en leerlingen die niet hebben gevolgd via de Wereldschool. Veel leerlingen onderhouden het contact met hun basisschool in Nederland. Volgens de leerlingen en ouders heeft dit de terugkomst in Nederland vergemakkelijkt. Tevens hebben leerlingen in het buitenland geleerd om (nieuwe) contacten te leggen met anderen, waardoor het bij terugkomst in Nederland minder moeilijk was om contacten te leggen met nieuwe klasgenoten.

 

Geen problemen bij instroom na minstens een jaar onderwijs via de Wereldschool en ook geen verschil in welbevinden tussen leerlingen die wel of juist niet het onderwijs via de Wereldschool hebben gevolgd. 

De Wereldschool is altijd op zoek naar manieren om haar dienstverlening te verbeteren. Een aanbeveling was dat de Wereldschool ouders zou kunnen aanraden hun kinderen te stimuleren om in het buitenland contacten te leggen met andere leerlingen. Een advies die de Wereldschool nu vaak wel meegeeft aan ouders, maar waar de Wereldschool misschien wel wat meer op zou kunnen inspelen. Om deze reden heeft de Wereldschool het Online schoolplein op Facebook in het leven geroepen. Een groep waar ouders en leerlingen rechtstreeks met elkaar in contact kunnen komen. De Wereldschool denkt nog na over een alternatief op het langere termijn.  Heeft u hier ideeën over? Deel dit gerust met ons via info@wereldschool.nl.

 

Aanbeveling uit het onderzoek: ouders doen er verstandig aan hun kinderen te stimuleren in het buitenland contacten te leggen met andere leerlingen.

 

 

Inmiddels hebben al ruim 200 ouders zich aangemeld voor het Online schoolplein!